Кафедра автоматизації та електроінженерії

Завідувач кафедри Ікальчик Микола Іванович
 

Завідувач кафедри
Кістень Володимир Григорович

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


 

СКЛАД КАФЕДРИ

Штатні викладачі:
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
       Кафедра автоматизації та електроінженерії створена в 2018 році як випускова для спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» освітнього ступеня «Бакалавр» та забезпечує дисципліни, що пов’язані з автоматизацією.
       У сучасних умовах розвитку суспільства для виробництва конкурентоздатної продукції робота будь-якого підприємства немислима без його цілісної автоматизації. Розв’язати цю задачу можна лише шляхом широкого впровадження комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними процесами і автоматизованих систем управління підприємством на базі новітніх мікропроцесорних управляючих пристроїв.
       Для створення та підтримки функціонування таких структур потрібні спеціалісти з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологічних та інформаційних систем.
       З урахуванням цього у 2018 році на базі ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» було розпочато підготовку бакалаврів зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Дана спеціальність орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.
       Підготовка фахівців за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів.
       Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вчаться працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь.
       Об’єктами діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації для збору, передавання і опрацювання інформації.
       Метою освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані» є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.
       Здобувач вищої освіти має оволодіти методами та програмними засобами моделювання, проектування, автоматизованого керування складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації.
       Здобувач вищої освіти має оволодіти для застосовування на практиці сучасними програмно-технічними засобами та комп’ютерно-інтегрованими технологіями для проектування, моделювання та експлуатації систем автоматизації.
Для належної підготовки майбутніх фахівців на випусковій кафедрі – автоматизації та електроінженерії (завідувач – к.т.н. Кістень В.Г.) була створена необхідна матеріально-технічна база та підібраний висококваліфікований викладацький склад, які за всіма параметрами відповідають чинним нормативам.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ
  • забезпечення виконання освітньої програми;
  • автоматизація процесів у сільськогосподарському виробництві;
  • інтеграція навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111