Кадрове забезпечення

 
Підрозділ по роботі з кадрами
 
       Підрозділ по роботі з кадрами – самостійний спеціалізований підрозділ в системі управління коледжу, основними функціями якого є:
 • зміцнення трудової, виконавської, виробничої, договірної дисципліни, підбір і закріплення разом з керівниками структурних підрозділів коледжу адміністративно-управлінського, педагогічного, інженерно-технічного, виробничого, навчально-допоміжного і обслуговуючого персоналу;
 • оформлення прийняття на роботу, переведення і звільнення з роботи;
 • участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення структури управління коледжем, визначення прав і обов’язків структурних підрозділів коледжу;
 • надання допомоги керівникам підрозділів у правильному застосуванні передбачених законодавством мір відповідальності за порушення трудової дисципліни;
 • співпраця з керівниками структурних підрозділів стосовно своєчасності вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень чинного законодавства.
       При прийнятті на роботу до Коледжу претендент на посаду подає на розгляд кадрової  комісії та адміністрації Коледжу перелік документів, який включає:
 • особистий листок, заповнений у встановленому порядку;
 • копії дипломів про освіту;
 • копії дипломів про науковий ступінь та атестат про вчене звання;
 • список опублікованих наукових і науково-методичних праць;
 • копії дипломів, свідоцтв про підвищення кваліфікації за останні три роки;
 • інші документи, які підтверджують рівень кваліфікації, знань і вмінь, досягнень.
       При позитивному рішенні заключається трудовий договір (наказ про  прийняття на роботу) терміном від 1 до 5 років. 
       Контроль за якістю кадрового забезпечення освітнього процесу в Коледжі здійснюють підрозділ по роботі з кадрами, кадрова та рейтингова комісії, навчально-методичний підрозділ.
 
Вимоги до нормативів кадрового забезпечення
 
       Згідно з вимогами постанов КМУ від 24 березня 2021 № 365 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» та від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Програмі розвитку НУБіП України на 2021-2025 роки «Голосіївська ініціатива-2025», Програмі розвитку ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» на 2021-2025 роки «Голосіївська ініціатива-2025», «Положення про організацію освітнього процесу у ВСП "Ніжинський фаховий коледж НУБіП України», нормативи кадрового забезпечення підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС "Фаховий молодший бакалавр", ОС «Бакалавр» (денна форма навчання) такі:
         – відповідність спеціальності педагогічного працівника визначається згідно з документами про вищу освіту або науковий ступінь, або досвідом практичної роботи за відповідним фахомс не менше п’яти років;
         – проведення усіх видів навчальних занять, здійснення керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами) здійснюють педагогічні працівники відповідної спеціальності, причому не менше 25% лекцій проводяться педагогічними працівниками, які мають вищу кваліфікаційну категорію (для ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС "Фаховий молодший бакалавр"); частка ПП з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклів дисциплін навчального плану спеціальності має становити
75% від кількості годин для ОС «Бакалавр», з них докторів наук або професорів (стосується фундаментальних і фахових дисциплін) – 10%).
 
Педагогічні працівники повинні:
 • мати високий чи достатній рівень професіоналізму;
 • володіти формами і методами педагогічної та наукової діяльності;
 • забезпечувати стандарти освіти;
 • щорічно підвищувати кваліфікацію;
 • мати власні методичні та наукові напрацювання та друки науково-методичних, навчально-методичних, наукових виданнях тощо;
 • проходити   атестацію   відповідно   до   «Типового   положення   про атестацію педагогічних працівників» (1 раз за 5 років).
 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
       Освітній процес у Коледжі забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, більшість якого складають викладачі вищої та першої категорії, кандидати наук у тому числі викладачі-методисти, старші викладачі, відмінники освіти України.
       Налагоджена тісна співпраця з професорсько-викладацьким складом Національного університету біоресурсів і природокористування України та провідними фахівцями підприємств міста.
       Всього в навчальному закладі працює 93 співробітники, з них 51 штатний викладач. Серед педагогічних працівників: 6 осіб мають науковий ступінь кандидата наук, 2 особа має вчене звання доцента, 20 осіб мають педагогічне звання «Викладач-методист», 7 осіб – «Старший викладач», 36 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 особи мають почесне звання «Відмінник освіти України», 1 особа – «Відмінник аграрної освіти та науки», 5 осіб – «Заслужений викладач НУБіП України».

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111