Циклова комісія з електроенергетики та систем автоматизації

Завідувач кафедри Литвинов Олег Іванович
 

Голова циклової комісії
Соломко Наталія Олександрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Електропривод сільськогосподарських машин” 

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: solomko_natalia@ukr.net

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
 • Залозний Роман Васильович, викладач дисципліни «Теорія автоматичного регулювання», спеціаліст ІІ категорії;
 • Кістень Володимир Григорович, викладач дисципліни "Проєктування систем автоматики" (к.т.н., спеціаліста вищої категорії);
 • Кубрак Руслан Дмитрович, викладач дисципліни "Діагностування, обслуговування та ремонт електрообладнання" (спеціаліст вищої категорії);
 • Олешко Михайло Іванович, викладач дисципліни “Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування” (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист);
 • Шеїн Тетяна Володимирівна., викладач дисципліни “Загальна електротехніка з основами автоматики” (спеціаліст вищої категорії, старший викладач);

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

       Циклова комісія здійснює підготовку за двома спеціальностями:
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
 • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
       Відповідно надаючи кваліфікацію: технік-електрик, технік- електромеханік
      Термін навчання:
 • на базі базової  загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.
      Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією техніка-електрика, техніка-електромеханіка, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченими термінами.
       За час навчання студенти отримують робітничі професії:
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка);
- водій автомобіля категорії "В"
       Призначення фахівця: молодший спеціаліст підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів діяльності у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, як оцінювання рівня енергозабезпеченості сільськогосподарського підприємства; аналіз якості виконувальних робіт; володіння основами планування робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації; діагностування технічного стану елементів електропостачання с.г., повітряних і кабельних ліній напругою до 1000 В; впровадження енергозберігаючих технологій; ведення технічної документації при експлуатації електрообладнання та засобів автоматизації; облік використаної електроенергії на освітлення і технологічні потреби; виконання робіт по контролю за монтажем, технічним обслуговуванням електротехнічного обладнання та установок; оволодіння навичками роботи з оргтехнікою, персональним комп’ютером та технічними засобами зв’язку.
       Високий рівень теоретичної підготовки молодих фахівців у поєднанні з широтою практичних навиків і умінь, їх здатністю і готовністю до спеціалізації гарантують конкурентоспроможність випускників циклової комісії на ринку праці.
       Теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальностей забезпечує циклова. На даний час циклова комісія готує спеціалістів керівників і виконавців технологічних операцій по монтажу і налагодженню, експлуатації електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики.
      Технічну і практичну підготовку майбутніх фахівців здійснюють кваліфіковані викладачі спеціалісти  першої та вищої категорії, викладачі-методисти, під керівництвом голови циклової комісії Н.О. Соломко.
 
Залозний Р.В. - викладач дисциплін: «Основ автоматики», «Теорія автоматичного регулювання», спеціаліст ІІ категорії;
Кубрак Р.Д. - викладач дисциплін: «Електричні машини і апарати», «ТО і ремонту електроустановок», спеціаліст І категорії;
Олешко М.І. - викладач дисциплін: «Теоретичні основи електротехніки», «Автоматизація технологічних процесів», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Соломко Н.О. - викладач дисциплін: «Електричне освітлення та опромінення», «Електропривод сільськогосподарських машин», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Шеїн Т.В. викладач дисциплін: «Загальна електротехніка з основами автоматики», спеціаліст І категорії;
       За останні роки підготували та створили міцну матеріально-технічну базу: десять лабораторій і кабінетів з необхідним обладнанням, машинами, механізмами, технічними засоби навчання, моделями, макетами та приладами. Для проведення практичних занять використовуються навчальні механічні майстерні, створюється навчальний полігон.
      Викладачі циклової комісії дисциплін постійно займаються навчальною, організаційною, виховною та методичною роботою, працюють над підвищенням свого професійного рівня, реалізацією Державних освітніх стандартів і впровадженням у навчальний процес комп'ютерних технологій; впровадженням в навчальний процес новітніх педагогічних технологій; розробкою та втіленням в навчальний процес тестового контролю знань; удосконаленням бази практичного навчання; забезпеченням самостійної роботи студентів, підвищенням власного рівня викладання дисциплін та над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, видавничою роботою.
      Викладачі та студенти циклової комісії мають чималі здобутки не лише у нашому навчальному закладі, а і за його межами. Так на протязі останніх років викладачі та студенти виступають на внутривузівських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях і семінарах з тематичними доповідями.
      
       Навчально-методична робота циклової комісії
 1. Вивчення індивідуальних особливостей студентів, організація консультацій і самостійної роботи студентів з викладачами.
 2. Впровадження в навчальний процес нових форм та методів вивчення матеріалу, розповсюдження їх серед студентів.
 3. Підтримання зв’язків з с/г підприємствами, енергетичними службами та іншими організаціями з метою вивчення і узагальнення, навчального матеріалу, а також впровадження нової техніки і технології в навчений процес.
 4. Проведення екскурсій на передові господарства міста, області, трансформаторні підстанції 35/10 кВ, 10/0,4 кВ, Міжнародні спеціалізовані виставки та інших занять на виробництві.
       Наукова робота
 1. Впровадження інноваційних технологій в практичне навчання.
 2. Розробка і апробація приладів для технічної діагностики.
 3. Дослідження параметрів мікроклімату у теплицях
 4. Методика підготовки та проведення тестування в умовах навчально-практичного центру.
 5. Дослідження комплексної системи кондиціювання повітря та гарячого повітряпостачання.
       Культурно-виховна робота
 1. Виконання обов’язків кураторів груп. Куратори, які закріплені за академічною групою здійснюють постійний контроль за успішністю студентів та відвідування ними занять, підтримують зв'язок з батьками, слідкують за умовами проживання студентів у гуртожитку та на квартирах, відвідують музеї, театри, організовують екскурсії.
 2. Індивідуально-виховна робота зі студентами.
 3. Участь викладачів у творчих конкурсах.
 4. Робота зі студентами у гуртожитку.
 5. Профорієнтаційна робота серед учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів.
      Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи в народному господарстві України на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях по монтажу, налагодженню та ремонту електроустаткування в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій.
      Молодший фаховий бакалавр технік-електрик, технік-електромеханік повинен бути висококваліфікованим спеціалістом, знати призначення, конструкцію, принцип роботи сучасного електроустаткування і систем електропостачання, вміти їх використовувати, виконувати норми безпеки. Це формується на тісному зв´язку теоретичних знань, практичної підготовки і гурткової діяльності та дає можливість навчатись студентам творчо підходячи до вирішення виробничих завдань, навчатись впроваджувати у виробництво новітні досягнення науки і техніки. Після закінчення коледжу за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» випускники мають змогу навчатися та здобувати кваліфікації інженер-електрик, інженер-теплоенергетик, інженер-енергетик, інженер-електромеханік, інженер-енерготехнік, інженер-теплотехнік, інженер-механік та ін. у вищих навчальних закладах країни.
      Викладачами циклової комісії налагоджені тісні інтеграційні зв'язки навчального процесу з виробництвом, де студенти проходять виробничу та переддипломну практики удосконалюючи свою професійну майстерність.
       Студенти розробляють, удосконалюють і практично виконують лабораторні установки стенди для проведення лабораторних занять, створюють засоби електрифікації і автоматизації виробничих процесів у сільському господарстві, приймають активну участь у гуртках технічної творчості.
      Здійснюється підготовка фахівців широкого профілю з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування виробничого й побутового призначення. Знання та навички, набуті в процесі навчання, дають можливість молодшому фаховому бакалавру - електрику, електромеханіку легко оволодіти суміжними спеціальностями: світлотехнік, майстер з ремонту комп’ютерної техніки, холодильних установок, автоелектрик, фахівець з обслуговування електроустаткування залізниць, різноманітних плавучих засобів і авіації, в галузі переробної промисловості з електрозв’язку, телекомунікаційних систем, освітлювальної техніки тощо.
      Професії електрика, електромеханіка були, є і завжди будуть затребуваними на рику праці, незважаючи на всі ті процеси, які відбуваються в суспільстві. Тому циклова комісія живе і працює відповідно до вимог сьогодення. Ми завжди радо зустрічаємо друзів, гостинно запрошуємо до співпраці. І в цьому переконається кожен, хто в щоденній круговерті справ знайде можливість відвідати навчальний заклад.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
 • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, навчальної та технологічної практик, курсового проектування;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВИЙ ГУРТОК

   

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111