Циклова комісія з транспортних технологій

Завідувач кафедри Ікальчик Микола Іванович
 

Голова циклової комісії
Дяченко Любов Анатоліївна

викладач дисципліни «Організацій міжнародних  автомобільних перевезень»
(к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: lubaand@ukr.net

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
 • Горбач Віктор Івановичвикладач дисципліни "Організація автомобільних вантажних перевезень" (спеціаліст вищої категорії, старший викладач);
 • Петрик Анатолій Миколайович, викладач дисципліни "Організація автомобільних пасажирських перевезень" (спеціаліст вищої категорії);
 • Приходько Світлана Петрівна, керівник навчальних практик (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист).​
Майстер виробничого навчання:
 • Константиненко Сергій Михайлович (11 тарифний розряд)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

       Нині без автомобільного транспорту неможлива діяльність жодної галузі господарства країни.  Безліч підприємств та організацій тісно пов'язані з автомобільними перевезеннями у промисловості, будівництві, сільському господарстві, торгівлі.  Функціонують великі транспортні та логістичні термінали для вантажів і пасажирів, транспортні системи міст.  В автотранспортних та транспортно-експедиторських службах або відділах із забезпечення автомобільних перевезень вантажів та пасажирів потрібні фахівці з організації перевезень та управління на транспорті.  Формування ринкового господарства ставить нові вимоги щодо змісту та організації підготовки фахівців на автотранспорті.  Головним завданням при підготовці студентів є виховання у них високої відповідальності, творчо-пошукового ставлення до обраної професії, підготовки грамотного фахівця.
       Навчальний процес зі спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), в коледжі забезпечує випускова циклова комісія з транспортних технології.  Циклову комісію створено у 2007 році у зв'язку з ліцензуванням даної спеціальності.
      Планування і організацію роботи, безпосереднє керівництво цикловою комісією здійснювали  Стрижак Володимир Васильович, спеціаліст вищої категорії, Горбач Віктор Іванович, спеціаліст вищої категорії.  З 2018 року головою циклової комісії є к.т.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Дяченко Любов Анатоліївна.
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 275 "Транспортні технології";
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, та практик;
 • розробка й рецензування навчально-методичних посібників, сприяння оновленню науково-методичної літератури і довідників зі спеціальності, розробка рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів тощо;
 • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
 • проведення навчальних та виробничих практик зі спеціальності, укладання договорів з базами для проходження практик;
 • розгляд і обговорення тематики та змісту курсових робіт, дипломного проєктування;
 • організація захисту дипломних та курсових проєктів;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.
       Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадженням новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог: підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.

       Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.
      Практичні заняття проходять в лабораторіях та кабінетах навчального закладу, на виробничих базах сучасних підприємств, у формі екскурсії по вивченню нової техніки і прогресивних технологій.   

       Колектив викладачів циклової комісії активно працює над методичним забезпеченням дисциплін, а саме – розробляють електронні підручники, навчально-методичні посібники, опорні конспекти лекцій, ділові ігри, заняття-конкурси та ін.
       Викладачі циклової комісії щорічно представляють свої методичні матеріали на Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Педагогічний оскар», який проводить Державна  установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».
       Викладачі циклової комісії постійно вдосконалюють свій професійний рівень, проходять стажування на виробництві.  Так у 2018 пройшли стажування Дяченко Л.А. - ТОВ «Ваш перевізник», Горбач В.І. та Потопальська Н.В. - філія «Ніжинський міськмолзавод ДП «Аромат».

       Серед заходів, які проводить циклова комісія, що дозволяють студенту на заняттях та в позааудиторний час заглибитись в особливості спеціальності, досить ефективним стало проведення тижня циклової комісії. 
       Проводяться екскурсії студентів на сучасні транспортні підприємства, такі як ТОВ "Укртранс", де вони безпосередньо знайомляться з організацією автомобільних вантажних, пасажирських, міжнародних перевезень, керівниками та працівниками підприємств, їх посадовими обов’язками і безпосередньо приймають участь у виробничих процесах.

       Розвиток у майбутніх фахівців творчого підходу до своєї діяльності, стимулювання творчого пошуку, самовираження забезпечує організація курсового і дипломного проектування та стажування на виробництві в ході технологічної та переддипломної практики.
       Протягом навчання студенти проходять практику згідно двосторонніх договорів на підприємствах ТОВ «Пассервіс», ТОВ «Ніжинський хліб», ТОВ «Ніжинський консервний завод», філія «Ніжинський міськмолзавод ДП «Аромат».
На підприємствах тісно поєднується теоретична підготовка з практикою, що глибоко зацікавлює і викликає у студентів впевненість у правильності вибору спеціальності.
       Викладачі циклової комісії формують у студентів професіоналізм, людську чесність дбайливого господаря, відповідальність, вони завжди в творчому пошуку нового і передового, як у викладанні навчальних дисциплін так і професійному спрямуванні.

       Загальною навчально-методичною проблемою циклової комісії є забезпечення високого рівня навчання через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності викладачів та раціональне використання традиційних і новітніх педагогічних технологій.
       Випускникам, які здобули освітньо-професійний ступінь вищої освіти фахового молодшого бакалавра,   присвоюють кваліфікацію – організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті).  Після закінчення навчання в коледжі випускники продовжують навчання за ступеневою освітою у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 
       Випускники можуть працювати в якості фахівців з транспортних технологій на автомобільному транспорті, а також у будь-яких інших галузях: торгівля, промисловість, будівництво, сільське господарство, служби комунального господарства у містах. 
       Фахівці підготовлені до роботи за спеціальністю «Транспортні технології» здатні кваліфіковано вирішувати завдання технічного, організаційного та технологічного забезпечення автомобільних перевезень вантажів і пасажирів на будь-яких транспортних і нетранспортних підприємствах, де є автомобілі, та обіймати посади середнього рівня на цих підприємствах: техніка-технолога (механіка); диспетчера автомобільного транспорту; диспетчера з міжнародних перевезень; диспетчера служби перевезень; диспетчера станційного; інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; інспектора з охорони праці та техніки безпеки; ревізора з безпеки руху;  техніка-інспектора з контролю за використанням палива; ревізора автомобільного транспорту; оператора диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті.
 
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:
 • впровадження і застосування інтерактивних форм і методів навчання;
 • формування енергозберігаючих технологій автомобільних перевезень;
 • забезпечення ефективної практичної підготовки під час вивчення дисциплін спеціальності 275.03 «Транспортні технології»  (на автомобільному транспорті)»;
 • концепція і технологія педагогічної діагностики самостійної навчальної діяльності студентів;
 • формування професійних якостей майбутнього фахівця на основі інтеграції освітньо-інноваційної та практичної діяльності.

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗА ОПП ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

НАУКОВИЙ ГУРТОК "ЛОГІСТ"

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111