РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
        Рейтинг викладачів є обов’язковою складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
     Нормативні документи, якими керується заклад освіти при формуванні рейтингу є: Закон України «Про освіту», Закон України «Про фахову передвищу освіту», Наказ МОН України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти», Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України», Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України», Положення про планування і облік роботи педагогічних працівників ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України», Положення про рейтингову систему оцінки діяльності викладачів ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України», щорічний наказ про затвердження складу рейтингової комісії коледжу
Рейтинг педагогічних працівників формується з  метою підведення підсумків індивідуальної роботи педагогічних працівників (рейтингу) і оцінки діяльності структурних підрозділів  коледжу за календарний рік, активізації роботи викладачів, урахування рейтингів відповідно до результатів рейтингової оцінки в подальшій роботі.
       Критерії, за якими визначається рейтинг відповідно до видів робіт:
1. Навчальна робота – навантаження педагогічних працівників, передбачене навчальним планом.
2. Наукова та міжнародна діяльність  – участь у конференціях та семінарах; опублікування статей та тез доповідей в різних виданнях; захист дисертації; одержання патенту; рецензування статей, посібників, монографій; керівництво науковою роботою студентів тощо.
3. Навчально-методична робота  – навчання в аспірантурі; розробка і впровадження навчальних методичних рекомендацій та посібників; підвищення кваліфікації та стажування; підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, незалежному замірі знань тощо.
4. Культурно-виховна робота  – участь в організації та проведенні спортивних змагань; виконання обов’язків класного керівника академічної групи; особиста участь у конкурсах, концертах, фестивалях тощо.
5. Організаційна робота  – завідувач кабінетом, лабораторією; виконання обов’язків голови циклової комісії; участь у проведенні навчально-методичних та педагогічних рад; участь у профорієнтаційній роботі тощо.
6. Інші види робіт  – допомога в роботі інших циклових комісій; робота  в приймальній комісії; участь в роботі комісій, засіданнях ОМО, в модернізації матеріально-технічної бази тощо.
       Особистий рейтинг викладачів враховується при розподілі педагогічного навантаження на наступний навчальний рік,  при обранні й переобранні на відповідні посади, при продовженні терміну дії трудової угоди, поданні нагород, моральному й матеріальному стимулюванні. 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111