Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін

Голова циклової комісії
 
спеціаліст вищої категорії, викладача дисципліни "Фінансовий облік"
 
Тел.: (04631) 7-51-34
Електронна пошта: lfedorenko_83@ukr.net

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:

Відомості про педагогічних працівників, які здійснюють освітній процес за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. (pdf)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
       Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін є випусковою для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і забезпечує викладання фахових дисциплін даної спеціальності.
       Облік і оподаткування є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Крім того спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. 
       Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.
       Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, проте повністю розкривається перед втаємниченим. Облік має забезпечувати достовірною, об’єктивною, релевантною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників, акціонерів та інвесторів, органи державного управління та професійних розпорядників коштів, тобто банків.
       Оподаткування - фах для динамічних амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне!
       Фахівці з оподаткування вміють досліджувати закономірності розвитку й управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України, навчитися управляти фінансовим станом підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік, розробляти напрямки оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, займатися вивченням та аналізом стандартних та нетипових податкових схем, консультувати у сфері оподаткування тощо.
       Випускники спеціальності 071 "Облік і оподаткування" мають широкі можливості для працевлаштування в установах, підприємствах і організаціях державної та інших форм власності та господарювання, органах податкової адміністрації, в банківських установах та державних службах. У випускника даної спеціальності високо цінується універсальність, тобто здатність до діяльності у різноманітних напрямках (економіка, фінанси, оподаткування тощо).
 
       Фахівець з обліку і оподаткування може обіймати первинні посади:
•   провідного бухгалтера;
•   головного касира;
•   бухгалтера;
•   бухгалтера-ревізора;
•   бухгалтера-експерта;
•   економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
•   економіста-аналітика;
•   інспектора з інвентаризації;
•   інспектора-ревізора;
•   ревізора;
•   ревізора-інспектора податкової служби;
•   податкового інспектора;
•   фахівця із оподаткування.
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін економічного спрямування;
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення економічних дисциплін;
 • удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальних та виробничої практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і кваліфікаційного іспиту студентів, тематики та змісту курсових робіт, іншої методичної документації для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.​
       Методичні проблеми над якими працюють викладачі циклової комісії спеціальних економічних дисциплін:
 • вдосконалення форм і методів практичної підготовки фахівців;
 • взаємозв’язок теоретичного і практичного навчання – основа якісної підготовки фахівців;
 • здійснення компетентнісного підходу у формуванні інноваційної особистості;
 • сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання як засіб розвитку творчого потенціалу студентів;
 • формування професійних якостей фахівця на основі інноваційної діяльності;
 • формування методологічної основи викладання фахових навчальних дисциплін.
 
       Програма навчання студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідає кращим сучасним стандартам із використанням новітніх методик. В освітньому процесі застосовуються такі високопродуктивні активні методи: лекції-дискусії з комп’ютерною візуалізацією; Workshop, семінари-дискусії з розглядом виробничих ситуацій та практичних шляхів їх вирішення; практичні заняття на основі кейсів облікових та аналітичних завдань, які вимагають формування обґрунтованих логічних висновків; вправи з елементами ділових ігор.

       Невід’ємною частиною освітнього процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових робіт, та проходження навчальних і виробничої практики на провідних підприємствах міста та області.
       Освітній процес передбачає посилену підготовку з використанням сучасних комп'ютерних систем і  технологій. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних лабораторіях, лабораторії навчальної бухгалтерії опановуючи найсучасніші програмні продукти з фаху (BAS Бухгалтерія, AGRI:Бухгалтерія, Парус, M.E.Doc, FossDoc, та інші). Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і оподаткування приймають участь у роботі круглих столів з питань розвитку економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні, вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, тренінгах, конкурсах, які проводять досвідчені вітчизняні та закордонні фахівці.
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111