Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін

Голова циклової комісії
 
спеціаліст вищої категорії, викладача дисципліни "Фінансовий облік"
 
Тел.: (04631) 7-51-34
Електронна пошта: lfedorenko_83@ukr.net

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
 • Романенко Тетяна Василівна, викладач дисципліни "Фінанси ” (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист);
 • Назаренко Валентина Миколаївна - керівник навчальних практик (спеціаліст)
 • Терещенко Ірина Миколаївна, викладач дисципліни “Статистика” (спеціаліст II категорії);
 • Потопальська Наталія Володимирівна, викладач дисципліни "Економіка, організація та планування виробництва" (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 • Юрош Ольга Валеріївна, викладач дисципліни "Діловодство" (спеціаліст).
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
        Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін є випусковою для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і забезпечує викладання фахових дисциплін даної спеціальності.
       Бухгалтерський облік — це мова бізнесу. У сучасних умовах облік – це інструмент інформаційно-аналітичного забезпечення управління, підвищення ефективності господарської діяльності, оскільки забезпечує власників, менеджерів та зовнішніх зацікавлених осіб якісною інформацією про фінансово-економічні процеси, ресурси та ефективність їх використання.
       Професія бухгалтера завжди користується стабільно високим попитом на ринку праці. Спеціальність «Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.
       Фахівець з бухгалтерського обліку може обіймати первинні посади:
• провідного бухгалтера;
• головного касира;
• бухгалтера;
• бухгалтера-ревізора;
• бухгалтера-експерта.
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін економічного спрямування;
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення економічних дисциплін;
 • удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт, іншої методичної документації для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.​
Методичні проблеми над якими працюють викладачі циклової комісії спеціальних економічних дисциплін:
 • вдосконалення форм і методів практичної підготовки фахівців;
 • здійснення компетентнісного підходу у формуванні інноваційної особистості;
 • сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання як засіб розвитку творчого потенціалу студентів;
 • формування професійних якостей фахівця на основі інноваційної діяльності;
 • формування методологічної основи викладання фахових навчальних дисциплін.
 
       Програма навчання студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідає кращим сучасним світовим стандартам із використанням новітніх методик. В освітньому процесі застосовуються такі високопродуктивні активні методи: лекції-дискусії з комп’ютерною візуалізацією; Workshop, семінари-дискусії з розглядом практичних господарських ситуацій та практичних шляхів їх вирішення; практичні заняття на основі кейсів облікових та аналітичних завдань, які вимагають формування обґрунтованих логічних висновків; вправи з елементами ділових ігор.

       Невід’ємною частиною освітнього процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових робіт, та проходження навчальних і виробничої практики на провідних підприємствах міста та області.
       Освітній процес передбачає посилену підготовку з сучасних управлінських систем і комп'ютерних технологій. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерному класі, кабінеті навчальної бухгалтерії опановуючи найсучасніші програмні продукти з фаху (1С: Підприємство 8.2, , Парус, M.E.Doc). Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і оподаткування приймають участь у роботі круглих столів з питань розвитку економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні, вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, тренінгах, які проводять досвідчені вітчизняні та закордонні фахівці.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111