НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
       Навчально-методичний підрозділ підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В.
       Підрозділ планує та організує управління навчальною та навчально-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, а також веде облік та звітність з питань навчально-методичної роботи.
       До складу підрозділу входять: навчально-методичний кабінет, навчальна частина, відділ навчально-виробничих практик та робітничих професій.
       Навчально-методичний підрозділ готує узагальнені науково-методичні рекомендації щодо оптимізації освітнього процесу, здійснює аналіз та впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та освітній процес, бере участь в організаційній роботі щодо відкриття нових спеціальностей, в організації та проведенні  науково-методичних та науково-практичних конференцій, зрізів знань студентів тощо. Здійснює контроль за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на циклових комісіях, розподілом та виконанням педагогічного навантаження педагогічними працівниками коледжу, станом навчально-методичної та обліково-звітної документації на циклових комісіях.
        Діє Школа молодого викладача, де проходить навчання та становлення педагогів-початківців у вигляді семінарів, семінарів-практикумів, моделювань педагогічних ситуацій, вивчення досвіду майстрів педагогічної справи. Опікується роботою Школи молодого викладача завідувач навчально-методичним кабінетом Павловська Лариса Миколаївна

         Проводиться наукова робота за напрямами:

  • залучення викладачів та студентів до участі в міжнародних, всеукраїнських конкурсах, семінарах, конференціях;
  • діяльність студентських наукових гуртків;
  • робота викладачів коледжу над прикладними науковими дослідженнями.

       Наукова діяльність в закладі носить прикладний характер. Прикладні наукові дослідження здійснюються за такими темами:

1. Обгрунтування параметрів взаємного розміщення робочих органів секції агрегату для смугового обробітку грунту, Дворник А.В., к.т.н., викладач циклової комісії з експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін.

2. Інтелектуальна система керування умовами утримання гідробіонів та рослин у аквапонних системах, Залозний Р.В., викладач циклової комісії з електроенергетики та систем автоматизації.

3. Підвищення енергоефективності перевезень продовольчих вантажів, Дяченко Л.А., к.т.н., викладач циклової комісії транспортних технологій.

4. Автоматизація процесів підготовки води для поливу,
Кістень В.Г., к.т.н.; Залозний Р.В., викладачі циклової комісії з електроенергетики та систем автоматизації.

5. Аксіологічні засади формування екологічної компетенції школярів, Толочко С.В., викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.

6. Синтез, властивості та практичне використання сульфамінової кислоти та сульфаматів, Литовченко О.В., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

7. Методи, моделі та інформаційні технології використання процедури для автоматичного тестування сайтів, Литовченко Т.О., викладач циклової комісії з комп’ютерної інженерії.

8. Покращення паливної економічності бензинового двигуна,Топчій С.І., к.т.н., викладач циклової комісії з експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін.

9. Методичні засади продуктивного навчання хімії студентів агротехнічних спеціальностей, Шкодин А.В., к.п.н., викладач циклової комісії з фізичного виховання.

       Для визначення рівня педагогічної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання студентської молоді в коледжі функціонує рейтингова оцінка діяльності викладачів.
       З метою сприяння в працевлаштуванні та розподілі випускників коледжу проводиться постійний аналіз попиту і пропозиції ринку праці, налагоджена співпраця з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників; здійснюється інформування студентів і випускників закладу освіти про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці.
       Роботу навчально-методичного підрозділу забезпечують: Павловська Л.М., завідувач навчально-методичного кабінету, Литвинеко В.В., провідний фахівець з профорієнтації випускників навчального закладу, секретар навчальної частини.

       У своїй діяльності керується нормами законів України
«Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18,
«Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
«Про фахову передвищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19,
«Про  професійну-технічну освіту», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text
Положенням «Про організацію методичної роботи
у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» https://natc.org.ua/docs/polozhennya/P_pro_met_robotu_2021.pdf,
Положенням «Про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
https://natc.org.ua/docs/polozhennya/polozhennya_pro_ak.dob_ches_2021.pdf

 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111