Про коледж

     Місія коледжу:
       забезпечення високого рівня організації освітнього процесу, надання якісної фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), профільної середньої (повної загальної середньої) освіти; поєднання освітньої, наукової, інноваційної та виховної компоненти; утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей.
       Ніжинський фаховий коледж НУБіП України, як заклад фахової передвищої освіти, є Відокремленим структурним підрозділом одного із провідних закладів освіти і науки  ­Національного університету біоресурсів і природокористування України, який об’єднує  понад  26 тисяч студентів, 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук та більше 600 аспірантів і докторантів, має три навчально-наукові інститути, 13 факультетів, 11 відокремлених підрозділів. Університет стрімко розвивається, є лідером аграрної освіти та посідає очільні місця серед ЗВО в Україні. Очолює університет ректор, академік Національної академії педагогічних наук України та Національної академії аграрних наук України,
доктор педагогічних наук, професор Ніколаєнко Станіслав Миколайович.
       Відокремлений структурний підрозділ «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»  має спільну історію з Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», яка розпочалася 1 липня 1895 року з Ніжинського ремісничого училища.
       З метою реалізації ступеневої підготовки фахівців наказом ректора Ніжинського агротехнічного інституту 12 березня 2004 року створено окремий структурний підрозділ інституту – Відділення з підготовки молодших спеціалістів.
       У 2014 році на вимогу Міністерства освіти і науки України на базі Відділення з підготовки молодших спеціалістів Ніжинського агротехнічного інституту було утворено ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» (наказ МОН України від 12.08.2014 № 930, накази НУБіП України від 24.04.2014 № 488, від 10.06.2014 № 676).
       У 2020 році згідно з Законом України "Про фахову передвищу освіту" коледж було перейменовано у ВСП "Ніжинський фаховий коледж НУБіП України" (наказ МОН України від 28.05 2020 р. №708).
       За короткий час сформувався освітній  заклад Чернігівщини, який очолює  викладач вищої категорії, викладач-методист – Литовченко Олена Володимирівна.
       Коледж діє на основі Положення, затвердженого в установленому порядку, інших нормативних документів згідно з діючим законодавством та власними нормативними документами.
       ВСП  «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:
 • три  відділення: технічно-енергетичних систем і засобів автоматизації; економіки, логістики та інформаційних систем; довузівської підготовки;
 • 8 циклових комісій: соціально-гуманітарних дисциплін; загальноосвітніх дисциплін; з експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін; з електроенергетики та систем автоматизації; з комп’ютерної інженерії; спеціальних економічних дисциплін; з транспортних технологій; фізичного виховання;
 • кафедра автоматизації та електроінженерії;
 • бухгалтерська служба;
 • підрозділ по роботі з кадрами; 
 • юридична служба;
 • служба з охорони праці та підрозділ з питань цивільного захисту;
 • навчально-методичний підрозділ (навчально-методичний кабінет);
 • відділ навчально-виробничих практик та робітничих професій;
 • бібліотека;
 • підрозділ з виховної роботи та студентських справ; 
 • господарський підрозділ;
 • енергетична служба та інші.
       Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем "Фаховий молодший бакалавр" з шести спеціальностей:
- 208 «Агроінженерія»,
- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
- 151 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»,
- 071 «Облік і оподаткування»,
- 123 «Комп’ютерна інженерія»,
- 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»,
у 2017 році одержана ліцензія та у 2018 році здійснено набір студентів на підготовку освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
        Підготовка  фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) здійснюється на основі:
- базової загальної середньої освіти з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти,
- повної загальної середньої освіти,
- ОКР «Кваліфікований робітник».
       Навчаючись у коледжі, студенти одночасно з дипломом фахового молодшого бакалавра можуть отримати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації:
 • 4112 Оператора комп'ютерного набору,
 • 4115 Секретаря керівника (організації, підприємства, установи),
 • 7241 Електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування,
 • 7242 Слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка),
 • 7231 Слюсаря з ремонту автомобілів,
 • 8322 Водія автотранспортних засобів (категорія «В», «С»),
 • 7233 Слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,
 • 8331 Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва (категорія «А»).
       Усі спеціальності, за якими проводиться підготовка фахівців у Коледжі акредитовані. 
       Ліцензований обсяг прийому за ОПС "Фаховий молодший бакалавр" становить 275 осіб.
       Ліцензований обсяг прийому за ОС «Бакалавр» становить 25 осіб.
       У Коледжі навчається 740 студентів за денною формою.
      Підготовку фахівців у ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» проводять 59 педагогічних працівників, з них 11 кандидатів наук, 1 доктор наук, 41 викладач маює вищу кваліфікаційну категорію, 29 - має педагогічні та наукові звання.
       Навчальну та науково-методичну роботу в коледжі здійснюють циклові (з них 5 випускових) комісії , діяльність яких проходить у тісній співпраці з відповідними кафедрами Національного університету біоресурсів і природокористування України та ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».
       Виховна робота спрямована на утвердження українознавчої моделі національно-громадянського виховання, що підтверджується широким колом заходів (урочистості з нагоди святкових та знаменних дат, благодійні акції, квести, тематичні виховні години, екскурсії, конкурси тощо). Спортивно-масова робота представлена сімома секціями, результати якої – перемоги на міжнародному, всеукраїнському та обласному рівнях.
       ВСП  «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» має спільну з ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» сучасну матеріально-технічну базу. Колектив закладу освіти працює над її вдосконаленням та суттєвим покращенням соціально-побутових умов проживання студентів у гуртожитку.
       До послуг студентів бібліотека з 2 читальними залами на 115 посадкових місць площею 375,6 мз книжковим фондом 37736 примірників, понад 29 тис. назв книг, журналів та іншої друкованої продукції. Фонд бібліотечно-інформаційного центру систематично поповнюється періодичними виданнями. Навчальні фонди об’єднують спеціалізовані фонди друкованої продукції та навчальних посібників на електронних носіях.
       Для забезпечення освітнього процесу у коледжі функціонує 31 лабораторія та 11 навчальних кабінетів, 10 комп’ютерних аудиторій, у тому числі аудиторії для дистанційної освіти, 21 навчальний кабінет та лабораторію обладнано мультимедійною технікою. Для забезпечення постійної та безперебійної роботи коледжу під час проведення навчальних занять усі робочі місця студентів та викладачів об’єднані у власну локальну мережу з виходом в INTERNET. Електронні навчальні ресурси також розміщені на навчально-інформаційному порталі коледжу, є доступ до електронно-бібліотечної системи та платформи Moodle,  на території коледжу створені точки доступу вільного підключення до Wi-Fi.
       Є буфет; три спортивних зали загальною площею 2690,0 м2 обладнані тренажерами та спортивним знаряддям, стадіон, п'ять спортивних майданчиків. Актова зала на 450 місць забезпечує проведення загальновузівських заходів.
       Студентський гуртожиток на 180 місць дозволяє забезпечити потребу в житлі для студентів з інших місцевостей на 100%. У гуртожитку функціонує відповідна інфраструктура, а саме: приміщення для відпочинку, для самопідготовки, занять спортом, медичний пункт.
       Мова освітнього процесу українська.
       Стратегічною метою розвитку Ніжинського фахового коледжу НУБіП України є його перетворення в рейтинговий заклад освіти шляхом подальшого підвищення якості освіти та управління. Мета буде досягнута, якщо будуть реалізовані основні завдання Коледжу:
 1. Забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу, професійну (професійно-технічну) освіту, профільну середню освіту (повну загальну середню освіту).
 2. Підготовка кадрів з фаховою передвищою, професійною (професійно-технічною) освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості вищої (першого бакалаврського рівня), фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, профільної середньої освіти (повної загальної середньої освіти).
 3. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти за обраними ними спеціальностями (професіями); забезпечення високого рівня якості педагогічних працівників, які здійснюють підготовку фахівців; створення умов для підвищення рівня наукової та професійної кваліфікації викладачів.
 4.  Забезпечення зростання академічної мобільності педагогічних працівників, студентів, а також відповідності наданих освітніх послуг вітчизняним і європейським стандартам.
 5.  Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу.
 6.  Виховання у здобувачів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.
 7.  Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності.
 8.  Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу.
 9.  Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян.
 10.  Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.
 11.  Вивчення попиту на окремі спеціальності (професії) на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників.
 12.  Взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями, їх сприяння та залучення до аналізу освітньо-професійних та освітніх програм, навчальних планів спеціальностей, надання пропозицій з удосконалення, змін та доповнення до їх змісту; читання лекцій, виступів представниками підприємств, організацій перед студентським та викладацьким колективами; проведення занять, екскурсій, навчальних та виробничих практик на підприємствах, працевлаштування випускників; участі підприємств у покращенні матеріально-технічної бази коледжу.
 13.  Ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності; забезпечення модернізації та подальшого розвитку матеріально-технічної бази коледжу, постійного оновлення бази практичної підготовки.
 14.  Удосконалення інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рахунок оновлення та збільшення фонду навчальної та наукової літератури; створення електронних підручників, навчальних посібників; розширення та постійного поповнення електронної бази науково-методичних видань тощо.
 15.  Забезпечення позитивного іміджу коледжу шляхом підвищення ефективності рекламної діяльності за рахунок поширення інформації про заклад у пресі, на телебаченні, в інтернет-виданнях, соціальних мережах із  залученням органів студентського самоврядування.
       Поліський регіон, зокрема Чернігівська область, є традиційно аграрно-промисловим краєм, тому наявна постійна затребуваність фахівців аграрних та технічних спеціальностей на ринку праці.
       Коледж динамічно розвивається: зростає контингент студентів, кількісно та якісно поліпшується педагогічний склад. Метою подальшої діяльності є удосконалення освітнього процесу, якості надання знань і практичних навичок студентам, їх особистісного розвитку, усвідомлення своєї приналежності до рідної держави, почуття громадянської гідності та обов’язку.
 
       Перед нашим суспільством на сучасному етапі його розвитку стоять завдання формування в молодих українців нових якостей, таких як: прагнення до навчання упродовж усього життя; постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею закласти основи власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.
Станіслав Ніколаєнко

 

     

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111